EdPEx SRRU

เกี่ยวกับ

EdPEx

แผนขับเคลื่อน

EdPExSRRU

ข่าว/กิจกรรม

EdPExSRRU

เอกสาร

EdPEx

Photography

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8มี.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่ 3 จัดโดย สป.อว. โดยมีเนื้อหาการประชุม ในประเด็น...

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรับรองการผ่านการอบรม EdPEx Criteria

หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านอบรมและรับเกียรติบัตร (ใบรับรองผ่านการอบรม)จะต้องเข้าร่วมการอบรม ทั้ง 2 วัน  ในห้องอบรม (หรือเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง จากจำนวนเวลารวมทั้งหมด 16...

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8มี.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่ 3 จัดโดย สป.อว. โดยมีเนื้อหาการประชุม ในประเด็น...

เกี่ยวกับ EdPEx

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการนำเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ  อ่านต่อ..

http://www.edpex.org/p/education-criteria-for-performance.html

Loading

Shares