Quality Development & Education Standard

งานมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจที่สถาบันอุดมศึกษา จะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดำเนินการตาม พันธกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่าง กันมากขึ้น

ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว

ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต

เป็นผลมาจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน

มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป

สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation)

มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ(2 ตุลาคม พ.ศ. 2561) โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การให้อิสระสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

i

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่่(18 สิงหาคม 2561) เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีระบบประกันคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา  คณะ และมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายความร่วมมือ

กำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA 

QD Mission

 1. ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2. รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
 3. ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 5. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก
 6. รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
 7. จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร
 8. ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 9. ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
 10. ดูแลและรับผิดชอบงานให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
 11. ดูแลและรับผิดชอบการจัดรวบรวมเอกสารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ออกแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ระบบการควบคุม (Quality Control) ระบบการตรวจสอบ (Quality Audit) และระบบการประเมินผล (Quality Assessment) ครอบคลุม ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยควบคุมให้มีการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่กำหนดมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ และมีกลไกการดำเนินงานอย่างชัดเจนเมื่อครบรอบปีการศึกษา

1.การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

ระบบการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสำเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการกำกับดูแลตนเอง (Self-regulation System) ในระดับบุคคล หลักสูตรสาขาวิชา คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย

2.การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)

การตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานสนับสนุน และหลักสูตรสาขาวิชา ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอกเน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพซึ่งได้แก่ การกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือ และ หลักฐานต่าง ๆ วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา

3.การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

การประเมินค่าระดับคุณภาพของ กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นที่คณะและหลักสูตรสาขาวิชา การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Internal Peer Review) และการใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance Indicators)

Contact Us

Phone

(044) 710-047

Open Hours

Mon – Fri: 08:30AM – 04:30PM

Address

186 Moo 1 Surin-Prasart Rd. Nokmuang Surin, TH 32000

Quick Links

Follow

Loading

Shares