ผู้บริหารและบุคลากรงานมาตรฐาน

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง

อธิการบดี

|
|

ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล

ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

|
|

ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า

อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ด้านสารสนเทศและประกันคุณภาพ)

|
|


|
|

|
|

|
|

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Loading

Shares