ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม OBE 9-10 เมษายน 2567

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม OBE 9-10 เมษายน 2567

ขั้นตอนการกดรับเกียรติบัตร คลิกข้อความ  Code  (คอลัมธ์ขวาสุดของตาราง) คลิกที่ปุ่ม  Verify คลิกที่ปุ่ม View Certificate Full name with profile link Status Date issued Code นางจุฑากนก เพชรศรีสุก Valid วันพุธ, 10 เมษายน 2024, 4:17PM 7109977873NP นางสาวกัลยา อรรถกุล Valid...
โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) รุ่นที่ 1⛳️ หลักสูตร 1 เปิดลงทะเบียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนเข้าอบรม Click...
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 (8-9 ส.ค.66)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 (8-9 ส.ค.66)

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมบันทายศรี 44307 ชั้น 3 อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 วัน / เวลา กิจกรรม เวลา...
ขอเชิญผู้บริหารระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2สค66 นี้

ขอเชิญผู้บริหารระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2สค66 นี้

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) สำหรับผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจใน...
งานมาตรฐานการศึกษาจัดการอบรมการออกแบบและสร้างข้อสอบเพื่อวัดความรู้ตามแนวทาง Bloom’s Revised Taxonomy เมื่อวันที่19พ.ค.66 ที่ผ่านมา

งานมาตรฐานการศึกษาจัดการอบรมการออกแบบและสร้างข้อสอบเพื่อวัดความรู้ตามแนวทาง Bloom’s Revised Taxonomy เมื่อวันที่19พ.ค.66 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา งานมาตรฐานการศึกษาจัดการอบรมOBE3: การออกแบบและสร้างข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ตามแนวทาง Bloom’s Revised Taxonomy ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  คณาจารย์...