No Image Available

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ฉบับปรับปรุง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Corruption Risk Assessment)

 Author: กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท.  จำนวนหน้า: 90  เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

 กลับหน้าเอกสาร All
Shares