เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OP และ overview) ครั้งที่ 2 จัดโดย สป.อว.

หมวด 1 การนำองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น5 อาคาร31 นำทีมโดยท่านรองอธิการบดี ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และทีมมาตรฐานการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่กระบวนการนำมาใช้พัฒนาองค์กรในลำดับต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม ดูได้ในเฟสกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/qasrru

Loading

Shares