เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. งานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจการ EdPEx และการจัดทำโครงร่างองค์กร และการนำไปใช้ในใช้เป็นเกณฑ์พัฒนาองค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้บริหารจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมนำทีมโดยท่านรองอธิการบดี ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และทีมบุคลากรงานมาตรฐานการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่กระบวนการนำมาใช้พัฒนาองค์กรในลำดับต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม ดูได้ในเฟสกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/qasrru

Loading

Shares