Loading Events

« All Events

หลักสูตร3 การพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร

June 17 @ 8:30 น. - June 19 @ 16:30 น. UTC+7

โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

  • กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สนใจ
  • ระยะเวลาอบรม :  3 วัน
  • วิทยากร  :  รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์   ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล   ผศ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์  ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร  ผศ.ผกาภรณ์ ภู่เจริญ

หมายเหตุ ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร 1 และ 2 (แบบเต็มเวลา)

Details

Start:
June 17 @ 8:30 น. UTC+7
End:
June 19 @ 16:30 น. UTC+7
Event Category:

Organizer

งานมาตรฐานการศึกษา

Venue

สถานที่จะแจ้งก่อนวันอบรม1สัปดาห์
Surindra Rajabhat University 186 moo1 surin-prasart Rd.
surin, surin 32000 Thailand
+ Google Map
Shares